חיפוש

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר guardianangel.co.il (להלן: "האתר") המופעל על ידי סרגיי בינקין ופולג באום, מכתובת שלמה בן יוסף 16, אשדוד (להלן: "מפעילת האתר").

על מנת שתוכלו להשתמש באתר, חובה עליכם לאשר ולתת הסכמה לתקנון הרצ"ב, הכולל תנאים והגבלות שונים, בטרם תחילת השימוש בשירותי האתר.

התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ומחובתם להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר. תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הינה לשני המינים.

פרק א – הגדרות

 1. "האתר" – אתר המרשתת בכתובת co.il הינו אתר תוכן אינטרנטי המציג כתבות תוכן ואשר במצבים מסוימים מאפשר השארת פרטים של המשתמש לשם תיווך לנותני שירותים.
 2. "מפעילת האתר/החברה" – סרגיי בינקין ופולג באום.
 3. "המשתמש" – כל אדם ו/או תאגיד העושה שימוש באתר ו/או בשירותיו, גולש באתר ו/או מבצע הזמנה דרכו ו/או עושה שימוש אחר כלשהו באתר ו/או בתוכן המפורסם בו.
 4. "נותן השירותים" – עו"ד או משרד עו"ד עמם יתקשר המשתמש לקבלת השירותים המפורסמים באתר זה.

פרק ב – כללי

 1. השימוש באתר יהיה בהתאם לתקנון שימוש זה. בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או כל שימוש אחר באתר.
 2. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר מצרכי נוחות בלבד. כל שימוש בתקנון השימוש בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.
 3. הזכאות לשימוש באתר הינה לכל אדם אשר מלאו לו 18 שנים או תאגיד רשום על פי דין. הזמנה תתאפשר למי שברשותו חשבון בנק פעיל ו/או בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף והינו בעל תיבת דואר אלקטרוני אשר כתובתה תינתן בעת הרכישה באתר. קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה באתר.
 4. אין לראות בתכנים באתר ו/או בשימוש באתר כהמלצה לבצע עסקה ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה מתקבול בקשר לתכנים ו/או למוצרים ו/או למחירם.
 5. האתר שומר על זכותו לבטל ו/או שלא לתת למשתמש את הזכות לרכוש שירותים ו/או לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותי האתר, הפרת תקנון האתר ו/או בגין אי תשלום עבור תכנים שנרכשו.
 6. השירותים ו/או המוצרים המסופקים באתר זה מסופקים בתחומי מדינת ישראל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.
 7. האתר והמידע המופיע בו אינם מהווים, בשום אופן, ייעוץ משפטי או אחר מידי מפעילת האתר, וכן אינם מהווים טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר מידי מפעילת האתר.
 8. המשתמש ישפה את האתר בגין כל הוצאה (לרבות שכ"ט), נזק (לרבות נזק עקיף), הפסד וכו' שנגרמו לאתר ו/או למפעילת האתר כתוצאה משימוש המשתמש שלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או כתוצאה מדרישה ו/או תביעה שהוגשה כנגד האתר בקשר עם שימוש המשתמש בשירותי האתר ו/או בכל מקרה בו יפגע המשתמש במוניטין ו/או בשם הטוב של האתר ו/או מפעילת האתר.
 9. המשתמש מצהיר כי הוא קרא והבין את התנאים המפורטים בתקנון זה וכי הוא מסכים להם וכי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים והוא מתחייב לנהוג על פיהם.
 10. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בתקנון זה, מצהיר המשתמש ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:
 • להשתמש באתר בכפוף להוראות כל דין;
 • לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאי התקנון, כאשר הוא מודע לכך שתנאים אלה עשויים להשתנות מעת לעת על ידי החברה;
 • להימנע מכל שימוש שעלול לגרום פגיעה בחברה ו/או בצדדים שלישיים;
 • לא לגרום, במעשה או במחדל, במסגרת השימוש באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, לא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, לא לבצע פרסום אסור ע"פ דין, הפרה של הוראות צנזורה, פגיעה כלשהי בביטחון המדינה;
 • לא להעלות ו/או לפרסם ו/או להעביר לרבות (אך לא רק) באמצעות מערכת מסרים, פורומים, דוא"ל וכו', תכנים בעלי אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. למען הסר ספק מובהר כי האיסורים הנ"ל חלים כולם גם ביחס להעלאת קישורים לחומרים ו/או תכנים הפסולים כאמור;
 • לא לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים באתר ובכלל זה, להימנע מפגיעה ו/או הכבדה על יכולת השימוש של משתמשים אחרים באתר ו/או פעילות כלשהי של החברה בקשר עם האתר ובכלל, ולהימנע משליחת "דואר זבל" (SPAM) כתבי שרשרת, או למסור ו/או לנסות למסור כל מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או החברה לא אישרו קבלתם, או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים ובכלל זאת לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום מזיק או עוין, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים.
 • המשתמש מתחייב להימנע, בין במעשה או במחדל, משיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשבי החברה ו/או האתר ו/או יתר המשתמשים באתר באמצעות שימוש בתוכנות מזיקות כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב וכיו"ב.
 • להשתמש באתר לצרכיו הפרטיים בלבד ובשום אופן שלא למטרת פרסום ו/או הפקת רווח ו/או שימוש מסחרי אחר כלשהו ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. כן מתחייב המשתמש שלא לשווק ו/או להשתמש באתר לקידום ו/או פרסום.
 • המשתמש מתחייב, שלא להשתמש באתר ו/או לפעול באתר ובכלל זה לא להפנות לכל קישור או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי תקנון זה בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, התחזות לאחר, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על משתמשים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מהאתר ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בחברה, הצפת האתר בהודעות חוזרות, קידום תכנים מלאכותי, פרסום חומרים שקריים או מטעים, פרסום קישורים ו/או העלאת תכנים פורנוגראפיים לאתר ו/או תכנים אשר עלולים לפגוע ברגשות משתמשים אחרים ו/או להסב להם נזק.
 • המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר וכן להימנע מהפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באיזה באתר, לרבות בתכני המשתמשים, תכנים פרסומיים ואחרים.
 • המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר את הוראות תקנון זה ו/או תנאי השימוש באתר בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.
 • המשתמש מתחייב לשפות את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה באתר ו/או בשירותים, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם השימוש באתר והשימוש בשירותים האמורים.

פרק ג – משתמשים

15. המשתמש עושה שימוש באתר במצבו כפי שהוא ("AS-IS") ועל אחריותו בלבד ובמידה ומצא שהאתר אינו מתאים לצרכיו ו/או שהמוצרים אינם המוצרים להם הוא זקוק ו/או שמחירי המוצרים אינם המחירים שקיווה לקבל, הסעד היחיד העומד לרשותו הוא הפסקת השימוש באתר, כמפורט להלן בתקנון זה.

16. כל משתמש המבצע שימוש כלשהו באתר, לרבות משתמש המבצע רכישה באמצעות האתר מצהיר בעצם ביצוע השימוש באתר כי קרא תקנון זה ומסכים להוראותיו, לרבות לכך שתהליך הרכישה באתר יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה, וכי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה, דרישה או תביעה כנגד מפעילת האתר ו/או מי ממנהליה, מעובדיה, מסוכניה, מתאגידים קשורים אליה ו/או ממי מטעמה, בקשר לשימושו באתר ו/או לשירותים שניתנו לו בעקבות שימושו באתר.

17. בהשארת פרטים המבוצעת באתר, המשתמש מאשר לאתר לשלוח לו את סיכום פרטיו אל הדוא"ל אותה הזין.

פרק ד – השירותים

 1. משתמש המעוניין כי יצרו עימו קשר לטובת קבלת שירות יהיה רשאי להשאיר פרטיו באתר ולנמק את סיבת השארת פרטיו. בעשותו כן, מאשר המשתמש כי נציגי האתר או מי מטעמם יצרו קשר עם המשתמש בקשר לפנייתו או בקשר למתן שירות דומה או אחר.
 2. מפעילת האתר רשאית להעביר את פרטי המשתמש אל צד שלישי אשר יעשה שימוש בנתונים שישאיר המשתמש באתר, בין היתר, על מנת להעניק שירות כלשהו למשתמש.
 3. מובהר כי האתר אינו מעניק סיוע או ייעוץ משפטי וכן אינו מעניק שירותים משפטיים או שירותים אחרים כלל למשתמש. ככל ויוענקו אי אילו שירותים למשתמש בעקבות פנייתו לאתר הרי שמדובר בצדדים שלישיים שאינם קשורים למפעילת האתר.
 4. קישור המשתמשים לנותני השירותים כאמור הינו בהתאם לאמור באתר ובכפוף לתנאי תקנון זה. האתר רשאי לשיקול דעתו הבלעדי לשנות ו/או להוריד תכנים מסוימים או פונקציות מסוימות באתר מבלי לשלוח התראה ו/או הודעה כלשהי מראש, והמשתמש לא יוכל לטעון כל טענה שהיא בקשר לכך.
 5. תמונות באתר הינם להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את האתר ו/או את מפעילת האתר.

פרק ה – פנייה למשתמש ומתן שירותים

 1. השירותים המוצעים באתר יסופקו למשתמש באמצעות נותן השירותים בלבד, ובהתאם להסכם שבין המשתמש לנותן השירותים. האתר ו/או מפעילת האתר אינם ולא יהיו צד להסכם שייחתם בין המשתמש לנותן השירותים
 2. שעות הפעילות של מוקד הרכישות של האתר הינן כדלקמן: ימים א-ה בין השעות: 10:00-17:00

יום ו' בין השעות:10:00-14:00

פרק ו – הגבלת אחריות

 1. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכן או מידע שלא פורסם על ידה, לרבות לתכניהם של אתרים אליהם הוצב קישור באתר. החברה אינה אחראית לכל שימוש שהמשתמש עושה במידע המוצג באתר על ידה ו/או על ידי צד שלישי, לרבות משתמשים אחרים, בין במישרין בין בעקיפין, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.
 2. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי יתכנו נסיבות, בין בשליטת החברה ובין שלא בשליטתה, בהן יאבד מידע ו/או יוצג מידע חלקי ו/או מוטעה ו/או תופרע ו/או לא תתאפשר השימוש באתר ו/או יילקחו פרטים שנמסרו על ידו לאתר, וכל תקלה אפשרית אחרת והמשתמש פוטר בזאת את החברה וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.
 3. מובהר כי החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובכלל זאת רשאית החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות לצורך ביצוע פעולות תחזוקה שונות, אך אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתה של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה ובכפוף להוראות כל דין.
 4. המשתמש מסכים בזאת כי החברה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים של צד שלישי שאינו החברה, לרבות באמצעות פרסומות, באנרים וכיו"ב, והמשתמש פוטר את החברה מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של החברה עצמה.
 5. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אין לראות במידע הכלול באתר משום יעוץ ו/או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן. המידע הכלול באתר, אינו בא במקום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ משפטי ו/או אחר ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של המשתמש.
 1. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן המועלה על ידו לרבות ביחס לקישורים שהעלה לאתר, והוא פוטר בזאת במפורש את החברה מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
 2. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של ו/או של מי מטעמו באתר, לרבות העלאת תוכן על ידו. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.
 3. ידוע למשתמש כי האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים.
 4. החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים, שיפורסמו באתר והם מוצגים כמות שהם AS-IS מובהר בזאת כי האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים ופרסומם אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה
 5. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.
 6. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר.

פרק ז – קניין רוחני

 1. כל הזכויות שמורות לחברה, למעט תכנים או שירותים מאת צדדים שלישיים לגביהם יש לחברה זכויות שימוש וכל זכויות הקניין הרוחני יהיו קניינה בלבד.
 2. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מן החומר המוצג באתר ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו; אחסון בארכיון; תרגום; עריכה מחדש וכיוצא בזה, וזאת למעט שימוש עצמי.
 3. המשתמש מתחייב שלא להציג את התוכן המופיע באתר אלא באמצעות קישור לדף האינטרנט המקורי באתר וכן להימנע מלשנות כל שינוי במידע המופיע באתר, לרבות עיבוד מחדש בכל צורה שהיא, שכתוב, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.
 4. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בתכנים המופיעים באתר, בין אם פורסמו על ידי החברה ובין אם ע"י צד שלישי, לצורך פעילות מסחרית ו/או עסקית, או לצורך כל פעילות אחרת שיש בה כדי לפגוע בפעילות החברה.
 5. זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו, והן בנוגע לתכנים/ מוצרים הנמכרים באתר, הינם רכושה הבלעדי של מפעילת האתר.
 6. אין בעצם הכניסה לאתר ו/או השימוש בו ו/או ברכישת מוצריו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בנוגע לאתר ותכניו.
 7. אין  להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי חלק כלשהו באתר ו/או בתכניו, במישרין או בעקיפין וכן אין לבצע כל שינוי בהם.
 8. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים או בפרטים שבמערכת או בבסיס הנתונים וכו'; אין לעשות כל שימוש בשם ובסימני המסחר המופיעים באתר.

 

פרק ח – מדיניות פרטיות

 1. מדיניות הפרטיות של האתר תהא בהתאם למדיניות הפרטיות המפורסמת באתר בכתובת מדיניות הפרטיות.
 2. האתר יפעל בכפוף להוראות כל דין ביחס לשמירה על פרטיות הגולשים באתר, ולא תמסור מידע ביחס לפרטי המשתמש אלא למי שמורשה לכך ע"פ דין וזאת למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.
 3. האתר יהיה רשאי למסור את פרטיו האישיים של המשתמש, לרבות כתובת IP ותכנים שיועלו על ידו לאתר באמצעות הפלטפורמות השונות המופיעות בו, לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, או לעשות בהם שימוש לצרכיו, במידה ועל פי שיקול דעתו הנסיבות מצריכות זאת וכן להגביל או לחסום, באופן זמני או קבוע, את השימוש באתר ואת המידע בו בפני גולש שהשתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.
 4. המשתמש מסכים לכך כי האתר יהא רשאי להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לו לזהות את המחשב ממנו המשתמש יוצר גישה לאתר כגון (Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצלu בעקבות כך.
 5. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך כי האתר יהא רשאי להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים שהוא יערוך מעת לעת.

פרק ט – סמכות שיפוט

 1. על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו ו/או הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
 2. כל סכסוך ו/או חילוקי דעות בין הצדדים, תהא נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית בבתי המשפט בתל-אביב, ולהם בלבד.

 

פרק י – שירות לקוחות

 1. לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי האתר, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות באמצעות דוא"ל לכתובת הדוא"ל [email protected].

 

פרק יא  – שונות

 1. כל פעולה שהאתר יבצע בהתאם להוראות המשתמש תחייב את המשתמש ורישומי האתר בדבר פרטי המשתמש והפעולות שביקש לבצע, יהוו ראיה חלוטה לנכונות האמור בהם.
 2. הודעה שנשלחה למשתמש תיחשב כאילו הגיעה ליעדה 24 שעות לאחר שליחתה במערכת ההודעות במערכת או בדואר האלקטרוני, או 3 ימי עסקים לאחר שליחתה בדואר רשום.

רוצה ״שהמלאך השומר״ יעזור לך למצוא את העו״ד המושלם עבורך?

עורך דין רגולציה
Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue